Výchovně vzdělávací oblast

Charakteristika školy

Naše škola nabízí žákům zejména příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuální rozvoj nadání a talentu, systematickou výuku cizích jazyků s angličtinou od první třídy a návštěvami rodilých mluvčí, efektivní výuku informatiky od čtvrté do osmé třídy a posílenou výuku tělesné výchovy na prvním stupni.

Vyučující využívají principů tvořivé školy a činnostního učení, do výuky zapojují moderní metody vzdělávání včetně práce s počítačem a interaktivní tabulí. Žáci mají možnost účastnit se vědomostních a sportovních soutěží. Škola je také zapojena do různých vzdělávacích a výchovných projektů. V současné době také úzce spolupracuje s Gymnáziem Přírodní škola.

Škola je vybavena odbornými pracovnami chemie, fyziky a přírodopisu, systematicky jsou do učeben zaváděny interaktivní tabule. Škola disponuje také školním hřištěm ve vnitrobloku s basketbalovými koši a pingpongovými stoly. Také třemi tělocvičnami, z čehož je jedna vybavena pro sportovní gymnastiku, v této souvislosti na škole externě působí dva gymnastické oddíly. 

Školní vzdělávací program

Název školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ v nejlepším slova smyslu charakterizuje naši snahu individuálně přistupovat k potřebám jednotlivých žáků a zároveň snahu co nejlépe rozvíjet jejich potenciál v kontextu myšlenky inkluzivního vzdělávání. Dáváme prostor dětem nadaným a rozvíjíme jejich talent. Také se věnujeme dětem méně nadaným, aby jejich znalosti a dovednosti co nejvíce odpovídaly jejich možnostem. Základním cílem Školního vzdělávacího programu ZŠ Strossmayerovo náměstí je snaha vychovat z každého žáka všestranně rozvinutou osobnost, vědomou si svého místa ve škole, v rodině i ve společnosti. Rozvíjet u každého žáka všeobecné schopnosti, dovednosti a nabídnout mu také škálu činností, kde bude moci uplatnit své specifické zájmy či talent, a ukázat mu význam celoživotního vzdělávání dle zaměření, které si sám zvolí.

Svým zaměřením především na činnostní učení nás v posledních letech oslovil program Tvořivá škola. Ten se stal ve svých obecných principech modelem pro náš ŠVP. Jeho současná podoba je výsledkem práce kolektivu pedagogů školy, pracujících na jeho podobě v jednotlivých oblastech vzdělávání a svých oborech v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy.

Činnostním učením a metodou kritického myšlení (RWCT) vedeme žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. V duchu činnostního učení se snažíme nepředkládat žákům hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vedeme je k tomu, aby vše nové, pokud je možné, získávali na základě činností, pozorování, pokusů, objevování, analýzy, syntézy, na základě kroků určených učitelem.  Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život kolem nás. Do výuky tak zapojujeme prvky tvořivé dramatiky.

Při osvojování nového učiva dbáme vždy na to, aby nové učivo vycházelo z učiva předešlého, aby nové představy byly zařazovány do okruhu představ starších. Žákovi je umožněno samostatně se rozhodovat, uvažovat, provádět svoje činnosti, učit se řešit problémy. Činnosti je potřeba zorganizovat tak, aby byli žáci často v situacích, které vyžadují, aby o své práci přemýšleli, kladli otázky, reprodukovali své myšlenky, odpovídali. Každá činnost, která žáka zapojuje do vyučovacího procesu, která mobilizuje jeho síly, je tou nejlepší metodou získávání nových zkušeností. 

Učební plán:

 • 1.- 9. ročník Školní vzdělávací program "Škola pro všechny"
 • využívání různých forem výuky na I. i II.stupni vč. využívání ICT a interaktivní tabule
 • systematická výuka angličtiny od první třídy včetně návštěv rodilých mluvčí
 • inkluzivní vzdělávání
 • tvořivá škola a činnostní učení
 • čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
 • spolupráce s Ped. fakultou UK
 • praxe studentů na I. a II.stupni
 • spolupráce s FTVS UK - TV II. stupeň
 • spolupráce s PřF UK - v předmětech přírodopis a zeměpis
 • kvalitní učebnice - nakladatelství Fraus

1.stupeň

 • činnostní učení, názorná výuka
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy, nabídka Aj s rodilým mluvčím
 • výuka informatiky od 4. třídy
 • prolínání jednotlivých předmětů
 • tvůrčí atmosféra ve třídách
 • systematická péče o nadané děti
 • individuální přístup k dětem se specifickými potřebami učení
 • integrovaní žáci využívají výuku vedenou spec. pedagogem
 • možnost využití počítačů v rámci výuky
 • možnost slovního hodnocení
 • plavecký výcvik pro 3. ročníky
 • výjezdy na ozdravné pobyty
 • dle potřeby a možností přítomnost asistenta učitele


2.stupeň

 • pokračování výuky anglického jazyka
 • druhý cizí jazyk od 7.ročníku
 • péče o nadané žáky
 • individuální přístup k dětem se specifickými potřebami učení
 • integrovaní žáci využívají výuku vedenou spec. pedagogem
 • spolupráce s výchovným poradcem a PPP Praha 7
 • lyžařské výcviky
 • možnost slovního hodnocení
 • využití pracovny počítačů (13x PC, internet, výukové programy)
 • školní knihovna a studovna
 • k dispozici 3 tělocvičny : 1x vybavená pro hry 1x pro sportovní
 • gymnastiku 1x zrcadlový sál
 • účast na vědomostních a sportovních soutěžích
 • příprava na přijímací zkoušky na střední školy


Výběr povinně volitelných předmětů:

7. - 9. třída:

 • Německý jazyk

 • Anglická konverzace

 • Cvičení z Čj  a M                                                                                    

 • Základy administrativy 

 • Přírodovědná praktika                                                   

 • Sportovní a pohybové hry       

 • Vedení domácnosti a příprava pokrmů

 

Kroužky nabízené ZŠ:

 • Výtvarné:           Keramika

                                    Výtvarná techniky

                                    Dovedné ruce

 

 • Hudební:            Zpěv s kytarou

                                    Flétna

 

 • Dovednostní:      Šití 

                                    Vaření

 

 • Dramatické:       Dramatická výchova     

 

 •  Turistické:         Turistická středa

                                   

 • Sportovní:          Stolní tenis

                                    Florbal

                                    Míčové hry

                                    Cvičení pro dívky

                                    Jóga

 

 • Vědomostní:       Věda nás baví    

                                    Šachy

                                    Hravá angličtina

 

 • Kinoklub:            Bio Oko

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 6. Leoš

Zítra: Květa

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617883