Domácí vzdělávání Letohradská 1

Individuální - domácí vzdělávání:

Nový Školský zákon (platný od 1.1. 2005) nezná pojem "domácí vzdělávání", definuje však v § 41 pojem "individuální vzdělávání" s obdobným významem. Rodiče dosavadních žáků domácího vzdělávání i případní jiní zájemci mohou požádat ředitele školy o povolení individuálního vzdělávání (formulář  žádosti viz soubor ke stažení). 
Učitelé ZŠ Letohradská mají dostatek zkušeností s tímto typem vzdělávání a nabízíme proto všem, kteří k němu mají vážný důvod (viz zněni zákona), aby ho u nás realizovali.

ZŠ Letohradská byla pověřena experimentálním ověřování individuálního vzdělávání také na 2. stupni. 
Více informací zde. 


Zahájení je od září 2007.

Žádost o individuální vzdělávání I. stupeň (dokument doc. 35 kB)
Žádost o individuální vzdělávání II. stupeň (dokument doc. 35 kB)

§ 41
Individuální vzdělávání

(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat
a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka,
b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,
c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,
d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,
f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1,
g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,
h) vyjádření školského poradenského zařízení.

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud
a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,
b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,
c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

(4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(6) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání
a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,
b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,
d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo
e) na žádost zákonného zástupce žáka.

(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

(9) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

V Praze dne 23. května 2007

čj. 9 587/2007-22

Podmínky pokusného ověřování – vybrané pasáže

1.  Termín zahájení a ukončení pokusného ověřování

1.1  Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2007. Ukončeno bude nejpozději 30. června 2011.

2.  Zařazení žáka do pokusného ověřování

2.1  Do pokusného ověřování může být od termínu zahájení pokusného ověřování zařazen žák 6. až 9. ročníku základní školy.

2.2  O zařazení žáka do pokusného ověřování rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nerozhoduje ve správním řízení podle § 165 odst. 2 písm. l) zákona č. 561/2004 Sb.

2.3  Žádost zákonného zástupce žáka obsahuje:

2.3.1 jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka;

2.3.2 uvedení ročníku (ročníků), kdy má být žák individuálně vzděláván;

2.3.3 důvody pro individuální vzdělávání žáka;

2.3.4 popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;

2.3.5 doklady osvědčující splnění požadovaného vzdělání osob, které budou žáka individuálně vzdělávat;

2.3.6 seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona;

2.3.7 další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka;

2.3.8 vyjádření školského poradenského zařízení (podle § 116 školského zákona).

2.4  Ředitel školy může zařazení žáka do pokusného ověřování povolit, pokud:

2.4.1 jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání;

2.4.2 jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka;

2.4.3 osoby, které budou žáka vzdělávat, získaly alespoň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - viz ustanovení  § 45 a § 98  zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů; o výjimkách v odůvodněných případech rozhodne ředitel školy.

2.5  Ředitel školy uzavře se zákonným zástupcem žáka písemnou dohodu, jejíž součástí budou podmínky pokusného ověřování obsažené v tomto vyhlášení pokusného ověřování a stanoveny povinnosti a práva žáka, školy, zákonného zástupce žáka a osob, které budou žáka vzdělávat.

2.6  Žák musí být po dobu, kdy je zařazen do pokusného ověřování, žákem školy, jejíž ředitel o zařazení žáka do pokusného ověřování rozhodl. Po dobu pokusného ověřování je žák zařazen do konkrétní třídy školy.

2.8  Na zařazení do pokusného ověřování není právní nárok, a to ani v případě, že žádost zákonného zástupce žáka splňuje všechny formální náležitosti stanovené těmito podmínkami.

3.  Průběh a obsah vzdělávání žáka zařazeného do pokusného ověřování

3.1  Žáci budou vzděláváni podle vzdělávacího programu dané školy.

3.2  O tom, zda bude žákům zařazeným do pokusného ověřování umožněna účast při vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou, rozhodne ředitel školy. Pokud účast umožní, děje se tak po dohodě školy a zákonného zástupce žáka a podle předem stanoveného harmonogramu. V době přítomnosti žáka ve škole se na něj vztahuje v plném rozsahu školní řád.

3.3  Pokud není v tomto vyhlášení pokusného ověřování stanoveno jinak, vztahuje se na vzdělávání žáka a jednání jeho zákonného zástupce školský zákon a příslušné prováděcí předpisy.

4.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v pokusném ověřování

4.1  Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného obsahu vzdělávání, stanoveného vzdělávacím programem školy pro daný ročník. Organizaci zkoušek stanoví ředitel školy.

4.2  Ředitel školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem žáka počet a termín konzultací ve škole. Konzultací se zúčastní žák, zákonný zástupce žáka a příp. vzdělavatel žáka.

4.3  Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka na vysvědčení vychází ředitel školy z výsledků zkoušek a ze zhodnocení osobního portfolia žáka. Osobní portfolio žáka obsahuje písemné, grafické, popř. jiné výsledky práce žáka vzniklé při vzdělávání. Osobní portfolio žáka předkládá zákonný zástupce před konáním zkoušky a při konzultacích v termínech stanovených ředitelem školy. Doporučený obsah osobního portfolia žáka stanoví ředitel školy.

4.4  Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

4.5  Ředitel školy stanoví způsob a formu zkoušek a je zodpovědný za jejich průběh.

4.6  Při zkouškách je přítomen zákonný zástupce žáka, může být přítomna i osoba vzdělávající žáka (pokud vzdělávající osobou není zákonný zástupce žáka), zástupce Výzkumného ústavu pedagogického, ministerstva, České školní inspekce a školského poradenského zařízení.

4.7  Způsob hodnocení stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem žáka, v souladu s podmínkami hodnocení žáků dané školy a s § 14 a § 15 vyhlášky 
č. 48/2005 Sb.

4.8  Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

4.9  Pokud ředitel školy, popřípadě krajský úřad žádosti zákonného zástupce vyhoví, bude komisionální přezkoušení probíhat podle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb. (poznámka pod čarou č. 15 je pouze orientační).

4.10 Na vysvědčení v rubrice Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu: se uvede věta: „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., čj. 9587/2007-22.“

5.  Další podmínky pokusného ověřování pro základní školu

5.4  Škola poskytuje žákovi učebnice a základní školní potřeby podle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky podle § 16 odst. 7 školského zákona. Učebnice, potřeby a pomůcky uvedené v předchozí větě poskytuje škola žákovi v množství, druhu, typu a kvalitě, jako by mu poskytla, pokud by nebyl zařazen do pokusného ověřování.

5.5  Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání:

5.5.1 pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

5.5.2 pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto vyhlášením pokusného ověřování;

5.5.3 pokud je celkový prospěch žáka na konci 1. nebo 2. pololetí příslušného školního roku hodnocen stupněm „neprospěl“;

5.5.4 nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v těchto podmínkách, nebo

5.5.5 na žádost zákonného zástupce žáka.

5.6  V případě, že nastanou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání (viz bod 5.5 s výjimkou bodů 5.5.3 a 5.5.5), informuje ředitel neprodleně prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka o možnosti zrušení individuálního vzdělávání. Pokud do 15 dnů ode dne, kdy byl zákonný zástupce informován, nebudou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání odstraněny, ředitel školy individuální vzdělávání žáka zruší. V odůvodněných případech může ředitel školy tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 15 dnů. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.

5.7  Na žádost zákonného zástupce žáka zruší ředitel školy individuální vzdělávání do 15 dnů od doručení žádosti. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.

6.  Další podmínky pokusného ověřování pro žáka, zákonného zástupce žáka a osoby vzdělávající žáka

6.1  Za průběh a výsledky vzdělávání, zajištění dostatečných podmínek ke vzdělávání, zejména podmínek materiálních, personálních a ochrany zdraví žáka je zodpovědný zákonný zástupce žáka, a to bez ohledu na to, kdo a kolik osob žáka skutečně vzdělává.

6.2  Zákonný zástupce žáka oznamuje škole změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo individuální vzdělávání žáka povoleno, zejm. změny v údajích podle odstavce 2.4 části E.

6.3  Partnerem pro jednání se školou je zákonný zástupce žáka.

6.4  Vzdělávání žáků zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby.

6.5  Zákonný zástupce žáka zajišťuje (sám nebo prostřednictvím osoby vzdělávající žáka) vedení průběžných záznamů o časovém a obsahovém průběhu vzdělávání žáka a o výsledcích vzdělávání žáka. Dále vede záznamy o tom, kdo zajišťuje výuku jednotlivých předmětů (vzdělávacích obsahů podle vzdělávacího programu školy), o nejvyšším dosaženém vzdělávání osob vzdělávajících žáka, eviduje a uchovává práce žáka, z nichž je možné usuzovat na dosaženou úroveň osvojení vzdělávacího obsahu a dovedností žákem (osobní portfolio žáka).

6.6  Zákonný zástupce předkládá škole záznamy podle odst. 6.5., osobní portfolio žáka a další podklady pro vypracování zprávy o pokusném ověřování.

6.7  Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka se zúčastňují pololetního hodnocení ve škole.

6.8  Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka se zúčastňují konzultací ve škole podle harmonogramu zpracovaném ředitelem školy. Harmonogram je součástí dohody uzavřené podle bodu 2.5 části E Podmínek pokusného ověřování.

6.9  Zákonný zástupce, případně vzdělavatel žáka vytváří podmínky při vyhodnocování výsledků pokusného ověřování a spolupracují přitom s ministerstvem a Výzkumným ústavem pedagogickým.

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1619510