(zobrazuje se pouze po přihlášení ke svému účtu google)

 

 

  Harmonogram školního roku 2021/2022

 

první pololetí

   1. 9. 2021  -  31. 1. 2022

druhé pololetí

   1. 2. 2022  -  30. 6. 2022

Podzimní

   27. 10. - 29. 10. 2021    

Vánoční

   23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Pololetní

   4. 2. 2022

Jarní

   14. 3. – 20. 3. 2022

Velikonoční

   14. 4. - 17. 4. 2022

Hlavní

   1. 7. - 31. 8. 2022

ředitelská volna: 

   27. 9. 2021, dále dle aktuálních potřeb

1.den otevřených dveří:                            

   14. 12. 2021 - Vánoční den

2.den otevřených dveří:                            

   22. 2. 2022   

třídní schůzky (18,00 – 19,30):                            

   září 2021, listopad 2021, duben 2022 (dle epidemiologické situace buď online nebo prezenčně v různých dnech v daném období)

Těšíme se na školu (budoucí prvňáci)

   22. 2. 2022  

konzultační hodiny vyučujících a tripartity

   čtvrtletně

pedagogické rady

   9.11.2021, 25.1.2022, 12.4.2022, 23.6.2022

 

Budova školy je otevřena od 6,30 pro potřeby školní družiny. Služba v recepci STROSS je zajištěna v čase od 7,30 do 21,00 (v pátek do 19,00), v ostatních časech je vchod do školy uzamčen. Služba v recepci LETOHRAD je zajištěna v čase od 8,15 do 14,15, v ostatních časech je vchod do školy uzamčen a používají se čipy nebo elektronický vrátník.

Ráno je škola pro volný vstup žákům otevřena od 8,10 do 8,25. Žáci opouští školu bezprostředně po skončení výuky/oběda/družiny/zájmového kroužku.

Začátek výuky v 8,30

hodiny.jpg

 

Vyučovací hodiny:

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0740-      

    0825

0830-

    0915

0925-

    1010

1030-

    1115

1125-

    1210

1220-

    1305

1315-

    1400

1405-

    1450

1455-

    1540

1545-

    1630

 

ROZVRH TŘÍD ŠKOLY (.pdf)

Stálý rozvrh tříd naleznete v .pdf pod odkazem v nadpisu, aktuální rozvrh své třídy sledujte na aplikaci Škola online.

 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY ŠKOLY

Webové rozhraní WWW.SKOLAONLINE.CZ, v rámci kterého mají rodiče přístup k evidenci docházky svého dítěte, ke školním akcím a k žákovské knížce, je OFICIÁLNÍM A ZÁVAZNÝM KOMUNIKAČNÍM KANÁLEM ŠKOLY.

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA zůstává v papírové podobě pouze pro 1.roč., pro vyšší ročník plní funkci oficiálního zápisníku pro omlouvání nepřítomnosti ve škole a další sdělení.

Pravidelně také sledujte webové stránky školy WWW.ZSSTROSS.CZ, na kterých se objevují veškeré aktuální informace o dění na naší škole a ve třídách Vašich dětí, jsou zde také umístěny ke stažení potřebné tiskopisy a další důležité dokumenty.

Rozšiřující informace a zajímavosti naleznete  také na FB profilu školy WWW.FACEBOOK.COM/ZŠ-Strossmayerovo-náměstí.

Využíváme školní doménu zsstross.cz pod společným Google prostředím. Školní emaily tak využívají gmailové rozhraní a ve své školní doméně můžeme využívat veškeré Google aplikace určené pro vzdělávání a formuláře včetně sdílených dokumentů a kalendářů s neomezeným úložištěm.

Ze strany Google se jedná o speciální sérii aplikací určenou pro školní prostředí (Google Suite for Education). Díky tomu máme k dispozici i speciální aplikace jako např. Google učebnu. Navíc můžeme na všech účtech nastavovat různá práva (a omezení) přístupu, což je užitečné zejména při vytváření žákovských účtů, které využíváme v některých předmětech.

Sdílené Google prostředí je podporováno ve všech zařízení kdekoli, kde je internetové připojení a smluvně splňuje závazky k ochraně osobních údajů – GDPR.

 

TŘÍDNICKÉ HODINY V ROZVRHU

Třídnická hodina je pevně zařazena k rozvrhu hodin od prvního do devátého ročníku, zpravidla se jedná o první pondělní hodinu. Jde o prostor pro pravidelné, nerušené setkání třídního učitele se svojí třídou. Náplní těchto hodin by měl být především rozvoj sociálních dovedností žáků, práce se skupinovou dynamikou třídy – rozvojem třídního kolektivu a zaměření na vztahy mezi žáky. Takto zaměřené třídnické hodiny mají v sobě značný preventivní potenciál. Pokud totiž vytvoříme pro žáky pravidelný prostor pro sdělování svých názorů, toho co se jim ve třídě líbí, daří, s čím jsou spokojeni a naopak, můžeme jako učitelé podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které jinak mohou přerůst do značných rozměrů.

 

PLATBY PŘEVODEM NA ÚČET – SPECIFICKÉ A VARIABILNÍ SYMBOLY

V rámci veškerých plateb preferujeme bezhotovostní převody finančních obnosů. Platby týkající se školní jídelny a stravování zasílejte na účet 51-2509870227/0100 – KB, platby týkající se školní družiny a kroužků na účet: 107-8147460227/0100 – KB, platby týkající se školy, pracovních sešitů, škol v přírodě apod. na účet: 51-2509820297/0100 – KB

Přičemž u všech plateb je nutné uvést správný specifický a variabilní symbol, z důvodu jednoduššího dohledání platby doporučujeme také uvádět jméno žáka/žákyně a účel platby do zprávy pro příjemce.

Specifický symbol: symbol účelu platby (zadáván dle potřeby)

Variabilní symbol: symbol identifikace plátce (je tvořen rokem nástupu dané třídy žáka/žákyně do 1. ročníku, další číslo je označení třídy (analogicky A=1, B=2, C=3…), poslední dvojčíslí je číslo v třídním výkazu daného žáka (viz např. vysvědčení). Variabilní symbol má tedy vždy 7 čísel.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. – 4. roč.

Aktuální informace o činnosti ŠD ve školním roce 2021/22 (provoz, kroužky, výlety apod.) sdělí paní vychovatelky v rámci třídních schůzek. Další informace naleznete také na webu školy v záložce školní družiny.

 • provozní doba   - ráno: 6,30 – 8,30;  odpoledne: 12,10 ( podle škol. rozvrhu ) – 17,30
 • placení ŠD - na základě pravomocí daných §123 odstavec 4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, stanovil ředitel školy výši úplaty za ŠD takto - s účinností od 1. 9. 2014 se výše úplaty podle § 13 a § 14 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. v platném znění rovná 200 Kč za žáka a měsíc. Další platby ohledně pitného režimu, šatní skříňky, výtvarných pomůcek a kroužků naleznete na nástěnce ŠD a na školním webu. Platby je možno provádět na samostatně zřízený účet školní družiny: 107-8147460227/0100 KB s uvedením přiděleného VS.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Veškeré informace týkající se stravování ve školní jídelně a aktuální ceny obědů najdete na našich webových stránkách v odkazu školní jídelna. I v letošním školním roce bude na naší škole realizován program školního mléka a ovoce do škol, výdej bude probíhat v dané termíny o velkých přestávkách.

 

      Cena oběda zůstává stejná, jako v loňském roce: Pt,1.- 4.roč. 27,- ; 5.- 8.roč. 29,-;  9.roč. 30,-.

      Preferujeme zálohové platby hradit bankovním převodem na účet školní jídelny:

      51-2509870227/0100 – KB s uvedením přiděleného VS.

 

ISIC scholar

ISIC Školák je český název pro mezinárodní průkaz ISIC Scholar. ISIC Školák je průkaz určený žákům základních škol a je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO a je mezinárodně platný ve 127 zemích. Všichni držitelé tohoto průkazu mohou tedy využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Školní průkaz ISIC Školák vydává přímo naše škola a má víceletou platnost (až pět let). Platnost začíná vždy v září a je omezena délkou docházky na školu: žák v první třídě tedy bude mít ISIC až do konce páté třídy, deváťák jen na rok. Cena průkazu činí 250,-Kč.

Na průkaz ISIC je možné nechat si nahrát výdej obědů i vstup do budovy školy, nahrazuje tak klasické čipy.

Pokud máte o ISIC Scholar kartu zájem, vyzvedněte si papírovou žádost v recepci nebo sekretariátu školy (případně si ji stáhněte z webu), vyplňte, přiložte pasovou fotografii dítěte a odevzdejte zpět do školy. Máte také možnost vše vyplnit a naskenované včetně .jpg fotografie odeslat na pro tuto příležitost zřízený email isic@zsstross.cz.

 

VÝTAH ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Prosíme, prostudujte úplné znění školního a klasifikačního řádu, který je zveřejněn na webu školy v záložce „dokumenty“.

Práva rodičů a  zákonných zástupců (§ 21  odst 2, Zák. č. 561/2004 Sb.v platném znění)

1. Rodiče a zákonní zástupci mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 2. na zvolení do školské rady a aktivní činnost v ní,
 3. pomoci škole darem nebo sponzorským darem, výpomocí při mimoškolních aktivitách apod.,
 4. požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu,
 5. po předchozí dohodě s příslušným učitelem a vedením školy se zúčastnit výuky,
 6. na i informace a poradenskou činnost školy, týkající se vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb.

2. Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost:

 1. Dbát -o zajištění  řádné a pravidelné  docházky žáka do školy

                  -o dostatečnou domácí přípravu žáka dle svých možností.

 1. Pravidelně kontrolovat studijní výsledky, učebnice a pomůcky svěřené žákovi.
 2. Na vyzvání ředitele se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se  prospěchu či chování žáka.
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních  obtížích dítěte  nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka.
 4. Oznámit škole údaje potřebné pro vedení školní matriky a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (§ 28, odst. 2,3, Zák. č. 561/2004 Sb.)
 5. Důvod nepřítomnosti žáka je rodič nebo zákonný zástupce doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku žákovy nepřítomnosti, předem známou nepřítomnost oznámit třídnímu učiteli.
 6. O uvolnění na  1-2 dny žádat třídního učitele, o uvolnění delší  žádat  ředitelství školy za použití  školního formuláře.
 7. Při absenci delší než 3 dny (ze zdravotních důvodů) má učitel právo žádat lékařské potvrzení.
 8. Omluvit žákovu absenci písemnou formou (v ŽK nejpozději do 3 dnů po jejím ukončení). V opačném případě nebudou tyto hodiny omluveny.
 9. Školu navštěvovat pouze po dohodě s  jednotlivými učiteli ve smluveném čase.
 10. Účastnit se třídních schůzek a konzultací s učiteli.
 11. Rodiče, kteří přivádějí děti do školy, tak činí včas.
 12. Po skončení vyučování rodiče čekají na své děti ve vestibulu školy. Z bezpečnostních důvodů se během vyučování rodiče nepohybují po budově školy.

 

 

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616506