Modernizace odborných učeben


Název projektu Modernizace odborných učeben ZŠ Stross
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000519
ORG / VS projektu* 2360519000007 / 2360519
Prioritní osa OP PPR 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti; Specifický cíl OP PPR 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let


Datum zahájení realizace 1. 2. 2018
Datum ukončení realizace 30. 9. 2018

Doba udržitelnosti 5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt
finančně ukončen ze strany ŘO“
* Jedná se o údaj informativního charak teru sloužící pro evidenci poskytovatele dotace.

Podpora z OP PPR je poskytována maximálně do výše částky v Kč, která je uvedena v řádku „Podpora poskytovaná z OP PPR“ v následující tabulce:

Celkové způsobilé výdaje 2 321 920,84 100


Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje(předpokládané) 0,00 0
Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy 2 321 920,84 100

Vlastní financování způsobilých výdajů 232 192,09 10

Podpora poskytovaná z OP PPR 2 089 728,75 90

z toho podpora z EFRR 1 160 960,42 50

z toho podpora z rozpočtu HMP 928 768,33 40

 

CZ_RZ_B_C.jpgprahalogo.jpg

Souhrnná informace o projektu

V současné době je Základní škola Praha 7, Strossmayerovo nám. 4 složena z hlavní budovy a dvou detašovaných pracovišť U Uranie 14 a Letohradská 1. Projekt bude realizován v budovách Strossmayerovo nám. 4 a Letohradská 1. V budově na Strossmaerově náměstí bude vytvořena specializovaná přírodovědná učebna a v budově v Letohradské ulici dojde k znovuuvedení do provozu dlouhodobě nevyužívané polytechnické učebny.

 

Naše ZŠ se v uplynulých letech zaměřila na (do)vybavení kmenových učeben moderním ICT vybavením (interaktivní tabule, digitální hnízda) a na něj navázaným DVPP zacíleným na využití ICT, projektové práce a dalších aktivizujících způsobů práce ve výuce. Postupná modernizace a vybavení odborných učeben je přirozeným, a dlouhodobě plánovaným, navazujícím krokem.

 

Přírodovědná učebna

Podmínky pro výuku přírodovědných předmětů jsou v současné době nevyhovující a to jak věcně (učebna přírodopisu nebyla rekonstruována několik desítek let a její stav vyžaduje rekonstrukci), tak didakticky (zařízení a vybavení učebny odpovídá reáliím 90. let minulého století). Zvolené řešení staví na mezipředmětovém přístupu přinášejícím při dané investici maximální užitek, jak finanční (větší vytíženost učebny než u předmětově specifické odborné učebny), tak absolutní (více zapojených učitelů a více odučených hodin, tzn. větší dopad na žáky). V učebně bude probíhat výuka Přírodopisu, Fyzika a Chemie a projektové vyučování (např. environmentální výchova nebo laboratorní cvičení).

 

Polytechncká učebna

Polytechnická výchova byla na škole dlouhodobě upozaděna na úkor dalších předmětů a pracovní výuka v dílnách byla nahrazena jinými předměty. Z tohoto důvodu nebyla učebna dlouhodobě využívána a aktuální stav tomu zcela odpovídá. Učebna se nachází v polosuterénu školy a byla v posledních letech využívána převáženě jako okladiště poškozených pomůcek a nábytku.

 

V budově Letohradská jsou nyní zařazeny třídy intuitivního programu, který je z velké části soustředěn na práci s materiálem a rozvoj polytechnických dovedností žáků. V tuto chvíli jsou na škole čtyři ročníky a každý rok bude otevřen další ročník až do deváté třídy ve školním roce 2021/2022. V rámci ŠVP v těchto třídách je kladen velký důraz na seznámení s tradičními řemesly (především přáce se dřevem, tkalcovství, kovotepectví či keramikou). Pro výuku byly v minulých letech využíváni cenově nároční externisté, byly využívány pronájmy dílen (například tkalcovské či keramické) nebo byla výuka vedena bez potřebného vybavení v omezené podobě přímo ve třídách či v rámci projektových dnů mimo školní budovu. Uvedený způsob nebyl z dlouhodobého hlediska udržitelný a již delší dobu se o úpravách v nevuyžívané učebně uvažovalo. Škola však na opravu učebny a její vybavení nedisponovala volnými prostředky.

 

Projekt se obsahuje opravy v učebně nezbytné pro její opětovné uvedení do provozu a také vybavení učebny pro plnohodnotnou výuku (potřebný nábytek, vybavení včetně nářadí a nástrojů).

 

Smysl a cíle projektu

Naší snahou je navázat na modernizaci kmenových tříd a jejich vybavení didaktickými pomůckami umožňujícími širokou paletu aktivizujících učebních postupů a taktik. Naším způsobem práce se snažíme maximálně vycházet vstříc přirozeným vzdělávacím potřebám a preferencím našich žáků a to jak diverzifikací vzdělávacích strategií v rámci školy (viz varianta ŠVP pro Intuitivní třídy), tak každodenním přístupem k výuce ve všech třídách. Že se nám to daří dokládá neustále stoupající zájem žáků o naši škol, resp. jejich rostoucí počet v našich třídách. Předkládaný projekt průřezově naplňuje potřebu modernizace odborných přírodovědných učeben plošně tak podporuje rozvoj přírodovědné gramotnosti a zároveň pomyslně vrací do hry polytechnické vzdělávání, pro které po dlouhých letech obnovuje odpovídající odbornou učebnu.

 

  • Jaké aktivity budou v projektu realizovány

Přírodovědná učebna Samotná místnost nebyla rekonstruována několik desítek let. Její vybavení odpovídá standardu 90. Let minulého století. Plánovány jsou tyto práce:

- Demontáž stávajících silových rozvodů a jejich nahrazení novými.

- Výměna podlahové krytiny.

- Odstranění stávajících vrstev výmalby a nová výmalba.

- Osazení učebny specializovaných nábytkem (katedra, laboratorní nábytek).

- Instalace interaktivní tabule.

- Vybavení učebny běžným nábytkem (žákovské stolky, židle skříňky).

- Vybavení učebny koncovými prvky (studentské sady) a jejich „oživení“.

 

Polytechnická učebna

Technický a vizuální stav učebny v současné době odpovídá zhruba 50-ti letému opotřebení (viz fotografie současného stavu výše). Plánovány jsou tyto práce:

- Stávající tesavou podlahu dílny parciálně opravit, hloubkově vyčistit, napustit neklouzavým voskem

- Přístupovou betonovou chodbu sklepa parciálně opravit, pokrýt linem popřípadě natřít vhodným omyvatelným nátěrem

- Zdivo dílny opravit – opadaná místa a šachty u oken přeštukovat

- Zeď, která sousedí s chodníkem opatřit sanační omítkou

- Celou dílnu vymalovat

- Dveře, okna a radiátory po opravách nalakovat

- Nově osadit mycí centrum – dřez s bateriemi, keramický obklad za dřezem.

 

Po provedení uvedených prací bude učebna vybavena nábytkem: dílenské stoly pro žáky (multifunkční, umožňující variabilní uspořádání skupin pro práci), dílenský stůl pro učitele, odkládací stůl, skříně na nářadí a vybavení a odkládací police na výrobky) a dále potřebným nářadím, stroji a nástroji.

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

25. 5. Viola

Zítra: Filip

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616784