STRUKTURA A ORGANIZACE

Jak naše škola vznikla a co potřebuje ke svému fungování

O vzniku naší školy

Náš spolek a potažmo naše škola vznikla v roce 2013 díky úsilí rodičů zajímajících se o waldorfskou pedagogiku. Ten rok byla otevřena první třída s waldorfskými prvky při ZŠ Praha 7, pobočka v Letohradské ulici. Od té doby se každým rokem otevírá jedna nová první třída a my se rozrůstáme a rosteme spolu s našimi dětmi. V prvních letech fungování tříd jsme se seznámili s tzv. intuitivní pedagogikou, kterou rozšířili především Pär Ahlbom, učitel, hudebník a zakladatel vyhlášené školy Solvik ve Švédsku. Dodnes se tímto směrem inspirujeme.

Komunita rodičů (spolek) se aktivně podílí téměř na všech školních i mimoškolních aktivitách (slavnosti a jarmarky, zvelebování školních tříd, školy v přírodě, organizační i personální pomoc na školách v přírodě, lyžařském výcviku, splavování řek, cyklovýletech, návštěvách výstav a muzeí apod.) Bez rodičů by nebylo možné realizovat mnoho aktivit mimo budovu školy, ať už to je lyžák, škola v přírodě nebo projektové dny. To vše se děje mnohdy za účasti celých rodin. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že základ školy tvoří kolegium pedagogů a vzdělávací program. Škola není rodičovskou školou ve smyslu, že by vyhovovala všem přáním, nárokům a připomínkám rodičů. V tuto chvíli je již zaběhlý první stupeň a podařilo se otevřít 2. stupeň. Škola je vedená panem ředitelem Františkem Radou sídlícím v budově na Strossmayerově nám. 4.

Náš letohradský program je veden zástupkyní ředitele paní Magdalenou Flekovou. Náš program k tomu, aby mohl fungovat potřebuje podporu spolku, tzn. Rodičů. Spolek je rozdělen na výbor, delegáty a rodiče. Ve výboru je Luděk Carbol, Jiří Krčmář, a Petr Kloboučník. Delegáti - 3 rodiče z každé třídy (1. třída si určuje delegáty na lyžáku). Činnost spolku spočívá v: administrativa spolku, úprava a rekonstrukce tříd, rozpočet spolku, práce s delegáty, prezentace intuitivního programu, záštita nad akcemi spolku (DOD, lyžáky, jarmarky aj.), podpora kolegia, vzdělávání, vybavení zázemí aj.

STRUKTURA A ORGANIZACE ŠKOLY

Třídy inspirované waldorfskou a intuitivní pedagogikou jsou součástí státní základní školy ZŠ Praha 7, kterou vede pan ředitel Mgr. František Rada a která působí na Praze 7 celkem ve 3 budovách. Běžné a bilingvní třídy působí na Strossmayerově náměstí i u nás v Letohradské, speciální třídy jsou v budově U Uranie. Náš program probíhá pouze v budově v Letohradské.

Podobně jako bilingvní třídy, tak také ty inspirované waldorfskou a intuitivní pedagogikou si nevystačí s prostředky státu, a proto jejich provoz a rozvoj spolufinancuje spolek založený samotnými rodiči dětí těchto tříd. Jmenuje se Waldorfská Iniciativa Praha, z.s. (“dále jen spolek rodičů”), stál u zrodu tohoto alternativního programu, pro jehož zachování a další rozvoj je i nadále činnost spolku rodičů nezbytná, a to díky materiální, personální, či finanční pomoci (včetně fondu pro sociálně znevýhodněné děti). Jeden nebo oba rodiče tak dobrovolně vstupují do spolku rodičů, který tímto způsobem - díky členským příspěvkům, darům a stovkám odpracovaných hodin svých členů každý rok - může udržet v chodu a dále rozvíjet náš program. Spolek rodičů zastupuje výbor (viz stanovy) a ten se zabývá jednotlivými otázkami stran rozpočtu spolku, financování a dalších. Pomáhá v komunikaci mezi rodiči a vedením školy.

Stanovy a volba delegátů, kontakty, kompetence

Stanovy Spolku jsou k dispozici na sdíleném disku sdružení nebo můžete nahlédnout zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail? dokument=42350082&subjektId=762760&spis=348022. Řídícím orgánem spolku rodičů je Výkonný výbor, který má 5 členů volených Radou delegátů. Radu delegátů tvoří 3 zástupci z každé třídy. Volby delegátů za 1. třídu probíhají po půl roce stráveném ve škole na jaře po společném pobytu 1. třídy na horách, kde mají rodiče prostor a čas se mezi sebou seznámit a k volbám přistoupit informovaně. Na sdíleném disku školy je dokument s názvem Kompetence delegáta který by si měli prostudovat nejenom kandidující rodiče, ale i další rodiče ze třídy, aby věděli, komu dávají důvěru. Schůzky Rady delegátů jsou zhruba 1x za 6 týdnů. Schůzí Rady delegátů se účastní delegáti z jednotlivých tříd, vedení spolku, osoby odpovědné za organizaci a chod školy (Regina Rozkošová a Magda Fleková) a hosté (rodiče a učitelé, které to zajímá). Data schůzek vám delegáti rádi sdělí. Pokud byste chtěli zařadit svůj příspěvek mezi body plánovaného programu, je potřeba sdělit to předem emailem předsedovi Spolku a slušností by mělo být i oznámení o své přítomnosti vlastním delegátům.

Funkce delegáta https://drive.google.com/drive/folders/1CTcD8RAxfzSh-EdzmEQdpzInWuSnyYnW 9

Členské příspěvky

Členské příspěvky spolku rodičů jsou využívány na finanční podporu tříd inspirovaných waldorfskou pedagogikou. Do odsouhlaseného rozpočtu Spolku na příslušný školní rok můžete po předchozí domluvě nahlédnout u delegátů nebo u Předsedy výboru spolku.


ZDROJE INSPIRACE

Intuitivní pedagogika

Intuitivní pedagogika není žádným z pedagogických směrů. Je to spíše cesta osobnostního rozvoje a primárně se zabývá dospělými (je určena pedagogům a rodičům), kteří pracují s dětmi. Díky několika specifickým technikám (intuitivní hry, rozhovor s jednotlivcem ve skupině, jedinečné postupy na poli hudby, malby atp.) pomáhá dospělým pracovat s jejich vnitřními bloky a konflikty. Což umožňuje člověku být před ostatními, a hlavně dětmi, mnohem více autentickým a přirozeným. Přirozeně se otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativita, soustředění a komunikace, což jsou základní projevy působení talentu v praktickém životě. Probuzením a oživením těchto projevů můžeme zažít celistvější pohled na své schopnosti, pocit sebeuvědomění a důvěry v sebe sama.

Doporučená literatura pro začínajícího rodiče na naší škole je určitě Intuitivní pedagogika od Thomase Pedroliho.

Waldorfská pedagogika - Vzdělávací systém

Učitelé vycházejí z učebního plánu waldorfské školy, který přizpůsobují potřebám aktuální skupiny žáků. Celostní přístup podporuje rozvoj myšlení, cítění a vůle. Výuka probíhá zpravidla ve čtyřtýdenních epochách, které jsou doplněny cvičnými hodinami, pravidelnými hodinami umění, řemesel a cizích jazyků (angličtina od první třídy, druhý jazyk oproti běžným waldorfským školám přichází až v šesté třídě). Jeden den v týdnu pak žáci tráví mimo budovu školy (u mladších dětí především pobytem v přírodě nebo např. na různých exkurzích ve vyšších ročnících).

Seznam literatury k waldorfské pedagogice najdete zde

https://www.wlyceum.cz/web/waldorfska-pedagogika/waldorfska-literatura/

 

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616507