Inkluze bez iluze - praktické kroky k plnému využití učebního potenciálu žáků s SVP

Finanční podpora tohoto projektu ve výši 2 203 733,-  je poskytována Operačním programem Praha – Adaptabilita (OPPA) „Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti“. 

Tento projekt byl úspěšně ukončen v březnu 2015, informace ohledně náplně naleznete níže. 

Věříme, že cíle projektu se podařilo bezezbytku naplnit. Veškerá plánovaná školení učitelů se uskutečnila a společně s pořízeným materiálním vybavením jim umožnila rozšířit svůj didaktický rejstřík. To se dále projevilo ve změně způsobu práce ve výuce a soudě podle zpětné vazby (nejen) rodičovské komunity kolem naší školy i v celkovém klimatu školy.

Projekt se po zdržení v úvodní fáze realizace způsobeném zpožděním zálohové platby podařilo na konci roku 2013 velmi dobře nastartovat. V plánovaném termínu byly za aktivní účastí cílové skupiny dokončeny všechny projektové aktivity v předpokládaném rozsahu.

 

Skupina zapojených pedagogů (celkem 27 osob) se v rámci KA2 zúčastnila následujících školení:

 

1)     kurz Inkluze v primárním vzdělávání – 4x 3h, 27 zapojených osob

Jeho cílem bylo sjednocení vědomostí, postojů a kompetencí pedagogů v oblasti inkluze na sdílené základní úrovni, která měla umožnit plošnou změnu klimatu školy a způsobu práce ve výuce. Smyslem takto plošného a "jednorázového" přístupu bylo zajištění rychlosti nastávající změny a její srozumitelnosti pro žáky - v průběhu jednoho školního roku se změna postupně promítla do výuky ve všech předmětech napříč školou.

 

2)     kurz IT kompetence pro interaktivní prezentaci I. – 4x 3h, 9 zapojených osob

Pro širší využití potenciálu IT pro inkluzi ve výuce bylo ze strany učitelů klíčové osvojení schopnosti efektivní práce s interaktivní tabulí (v rámci projektu byly plošně zavedeny na I. stupni). Tento kurz pokryl uživatelské minimum SMART Notebook a SMART Board Tools, respektive využití jeho základních aplikací. Kurz byl určen všem učitelům na I. stupni.

 

3)     kurz IT kompetence pro interaktivní prezentaci II. – 4x 3h, 11 zapojených osob

Kurz navazoval na úvodní školení IT kompetence pro interaktivní prezentaci I. a zaměřoval se na složitější programové aplikace a metodické postupy. Zároveň kladl důraz na efektivní využití plného potenciálu interaktivní tabule. Kurz byl opět určen všem učitelům na I. stupni.

 

4)     kurz Práce s digitálním hnízdem – 3x 3h, 25 zapojených osob

Využití digitálního hnízda umožňuje intenzivní a pro žáky motivující práci ve skupinkách. V rámci projektu byla plošně zavedena ve všech třídách na I. stupni. Kurz se zaměřoval na osvojení si didakticky smysluplné práce s digitálním hnízdem a jeho integraci do běžné výuky. Vzhledem k tomu, že v původním projektovém záměru se počítalo se zřízením digitálních tříd napříč všemi třídami, a škola by ráda tento záměr do budoucna naplnila, byl kurz určen všem členům cílové skupiny.

 

Dále 24 pedagogů čerpalo individuální podporu v podobě ukázkových hodin s rozborem a náslechů s rozborem v celkovém rozsahu 108 hodin. Jednotliví zapojení pedagogové absolvovali v období 9/2014 – 1/2015 každý 3 ukázkové hodiny (typicky ve 2-3členných skupinkách, výjimečně individuálně). Následně pak v období 11/2014 – 2/2015, výjimkou pí. Rubášové, každý ze zapojených pedagogů absolvoval 3 individuální náslechy s rozborem. Díky takto intenzivní do praxe zaměřené podpoře, mezi zapojenými pedagogy velmi pozitivně vnímané, se podařilo velmi rychle nastartovat pravidelnou práci s digitálními hnízdy ve výuce.

 

V rámci KA3 bylo 8 učeben vybaveno interaktivními tabulemi a 9 učeben digitálními hnízdy. Jejich využití ve výuce ku prospěchu žáků se SVP se v průběhu projektu stalo rutinní záležitostí.

 

Celkem 17 žáků se v průběhu projektu zapojilo do doučovacích kroužků. 13 z nich z této aktivity profitovalo po plná tři pololetí,15 žáků zapojených do doučovacích kroužků splnilo kritéria úspěšné podpory. U všech zapojených žáků byl pozorován kvalitativní posun, jak v práci v hodinách, tak v úrovni dosažených znalostí. Celkem se v projektu uskutečnilo 360 hodin doučovacích kroužků.

 

V rámci KA4 pak byl jak žákům, tak pedagogům k dispozici školní psycholog zaměstnaný na částečný pracovní úvazek. Průběžná podpora ze strany psychologa se stala během projektu natolik hojně využívanou, že bylo rozhodnuto o prodloužení běhu KA4 o dva měsíce, až do samotného konce realizace projektu. Jeho aktivity obsahovaly zejména individuální konzultace pro žáky se SVP a jejich rodiče (podpora a vedení žáků k úspěšnému zvládání školní docházky, podpora jejich začlenění do třídního kolektivu), diagnostiku a depistáž, ad hoc intervence při problémech ve výuce a dle potřeby též práci s třídními kolektivy (sociometrii) se zaměřením na inkluzi integrovaných žáků.

 

 Metodická sada k používání digitálních hnízd (ke stažení)

 

 

Naší vizí je profilovat se jako škola s individuálním přístupem k potřebám jednotlivých žáků a zároveň snahou co nejlépe rozvíjet jejich potenciál v kontextu myšlenky inkluzivního vzdělávání. Intenzivně se věnujeme dětem se SVP a klademe důraz na to, aby jejich znalosti a dovednosti co nejvíce odpovídaly jejich možnostem. Základním cílem našeho ŠVP - "Škola pro všechny" je snaha vychovat z každého žáka všestranně rozvinutou osobnost, vědomou si svého místa ve škole, v rodině i ve společnosti. Snažíme se rozvíjet u každého žáka všeobecné schopnosti, dovednosti a nabídnout mu také škálu činností, kde bude moci uplatnit své specifické zájmy či talent, a ukázat mu význam celoživotního vzdělávání dle zaměření, které si sám zvolí.

Od výše uvedeného filosofického rámce, respektive naší snahy jej maximálně naplňovat, se odvíjejí i jednotlivé cíle projektu. Pro větší přehlednost rozřazené do následujících kategorií:

1) rozšíření pedagogických kompetencí učitelů

2) zajištění potřebného materiálního vybavení

3) změna způsobu práce (nejen) ve výuce

4) zlepšení klimatu školy

Projektové cíle vztahující se k širší integraci IT do výuky (interaktivní tabule a digitální hnízda) a změně způsobu práce učitelů vycházející z nově rozvinutých kompetencí byly 100% naplněny. Zároveň platí, že díky realizaci projektu se podařilo nastartovat změnu celkového klimatu školy a zápisy do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 ukázaly, jak dalece se zvýšila obliba naší školy mezi rodiči.

Díky naplnění výše uvedených cílů jsme přispěli k naplnění specifického cíle prioritní osy 3 OPPA, kterým bylo zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí v souladu s požadavky trhu práce. Našim žákům se SVP byla poskytnuta intenzivní podpora, díky níž se plnohodnotně integrovali do hlavního vzdělávacího proudu.

 

 

 

 

Finanční prostředky na projekty OPPA jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu
(ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Popis projektu

Naší vizí je profilovat se jako škola s individuálním přístupem k potřebám jednotlivých žáků a zároveň snahou co nejlépe rozvíjet jejich potenciál v kontextu myšlenky inkluzivního vzdělávání. Intenzivně se věnujeme dětem s SVP a klademe důraz na to, aby jejich znalosti a dovednosti co nejvíce odpovídaly jejich možnostem. Základním cílem našeho ŠVP - "Škola pro všechny" je snaha vychovat z každého žáka všestranně rozvinutou osobnost, vědomou si svého místa ve škole, v rodině i ve společnosti. Snažíme se rozvíjet u každého žáka všeobecné schopnosti, dovednosti a nabídnout mu také škálu činností, kde bude moci uplatnit své specifické zájmy či talent, a ukázat mu význam celoživotního zdělávání dle zaměření, které si sám zvolí. Od výše uvedeného filosofického rámce, respektive naší snahy jej maximálně naplňovat, se odvíjejí i jednotlivé cíle projektu. Pro větší přehlednost řadíme cíle do následujících kategorií:

1) rozšíření pedagogických kompetencí učitelů

2) zajištění potřebného materiálního vybavení

3) změna způsobu práce (nejen) ve výuce

4) zlepšení klimatu školy

 

Detailní cíle projektu, v rámci výše uvedených kategorií, jsou nastaveny následovně:

 

ad 1) ROZŠÍŘENÍ PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ

Rovina formální

- 23 učitelů (tj. celý pedagogický sbor vyjma družinářek) projde kurzem Inkluze v primárním vzdělávání

- 23 učitelů (tj. celý pedagogický sbor vyjma družinářek) projde kurzem Práce s digitálním hnízdem

- 8 učitelů (tj. učitelé na I. stupni) projde kurzem Interaktivní prezentace I. a II.

- 23 učitelů se zúčastní minimálně 3 náslechů ukázkových hodin

- 23 učitelů absolvuje 3 hospitace ve vlastních hodinách

Rovina praktická

Po skončení projektu budou všichni učitelé jak teoreticky, tak didakticky dostatečně vybaveni k aplikaci efektivních metod inkluze ve své práci s třídou.

ad 2) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ

Rovina formální

- 13 tříd (tj. všechny kmenové třídy) bude vybaveno digitálním hnízdem

- 8 tříd (tj. všechny třídy na I. stupni) bude vybaveno interaktivní tabulí vč. dataprojektoru

Rovina praktická

Všechny kmenové třídy budou svým vybavením umožňovat aktivizační způsob práce se třídou využívající diverzifikace úkolů pro jednotlivé skupiny žáků.

ad 3) NOVÝ ZPŮSOB PRÁCE (NEJEN) VE VÝUCE

Rovina formální

- ve všech třídách a předmětech budou principy tvořivé školy a činnostního učení doplněny o práci s digitálními hnízdy

- pro žáky s SVP budou otevřeny odpolední kroužky využívající digitální hnízda

- na škole začne působit školní psycholog pokrývající oblasti diagnostiky a depistáže žáků s SVP, sociometrie, metodické podpory vyučujícím a individuálního poradenství žákům s SVP

Rovina praktická

Žáci s SVP budou nově integrováni do výuky a v rámci hodin jim bude umožněna práce způsobem maximálně odpovídajícím jejich dispozici. Nad rámec výuky jim bude poskytnut prostor přístupným a zábavným způsobem stimulující k rozvoji svých schopností a vzdělávání se. Díky práci psychologa budou SVP včasně diagnostikovány a žáci stejně tak jako učitelé budou dostávat dle potřeby individuální podporu pro efektivní vypořádání se s nimi.

ad 4) POSUN V KLIMATU ŠKOLY

Inkluze přestane být, i mezi skeptiky, vnímána jako nutné zlo nebo módní trend a stane se zdrojem inspirace ve vnímání jedinečnosti každého jednotlivce.

 

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1617753