Učitel pro 21.století - pro školu 21.století

Finanční podpora tohoto projektu ve výši 882 937,-  je poskytována Operačním programem Praha – Adaptabilita (OPPA) „Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti“.

Finanční prostředky na projekty OPPA jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu
(ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Popis projektu

V souladu se ŠVP a vizí naší ZŠ jako školy současné, respektující vývojové trendy ve vzdělávání a osobnost žáků, využívající moderní výukové pomůcky a otevřené směrem k žákům i jejich rodičům, očekáváme u našich učitelů schopnost partnersky komunikovat a uplatňovat ve výuce principy tvořivé školy a činnostního učení spolu s intenzivním využitím IT pomůcek.

Projektové aktivity směřují do následujících oblastí:
1) IT kompetence
2) měkké dovednosti
3) didaktické kompetence


Cíle projektu lze rozdělit do dvou skupin, na cíle krátkodobé (individuální) a cíle střednědobé (organizační).


KRÁTKODOBÉ CÍLE
U identifikované cílové skupiny rozvinout dovednosti a kompetence potřebné k naplňování výše uvedené vize školy. Konkrétní měřitelné cíle uvádíme níže.


ad 1) IT kompetence


Rovina komunikační
Učitelé budou běžně využívat prostředky elektronické komunikace (email, školní web), jak v rámci školy (vedení školy, pedagogický sbor, žáci), tak s rodiči žáků.

Rovina administrativní
Učitelé budou pro školní výkaznictví efektivně využívat systém pro elektronické výkaznictví. 

Rovina didaktická                                                                                                                                             Učitelé budou ve výuce pravidelně využívat IT pomůcek (interaktivní tabule, digitální hnízdo). Využití IT pomůcek bude vycházet ze změněné struktury vyučovacích hodin a bude efektivně využívat jejich potenciál.

ad 2) Měkké dovednosti


Nově definovaná role učitele klade v rámci výuky nároky na citlivost a vnímavost k druhým a zároveň na schopnost sebeřízení (práce s motivací, hodnotami, energií, sebepojetím) učitele. Zároveň s tím se nově od učitele očekává, že bude schopný komunikátor (zejména) ve vztahu k rodičům. Dosažený posun v této oblasti bude pozorovatelný na změněné struktuře práce ve výuce a atmosféře ve třídě, potažmo na základě zpětné vazby rodičů.


ad 3) Didaktické kompetence


Učitelé nově zavedou a budou efektivně uplatňovat moderní výukové postupy stavějící aktivizaci žáků, podpoře individuálního potenciálu a rozvoji kompetencí. Dle potřeby budou vhodně využívat IT pomůcky. K naplnění výše uvedených cílů budou sloužit:
a) kurzy IT
- základní uživatelské kompetence (pouze pro skupinu 50+); 8 x 3 hodiny
- interaktivní prezentace I. a II. (efektivní práce s interaktivní tabulí); 2 x 4 x 3 hodiny
- elektronické výkaznictví Bakaláři; 4 x 3 hodiny
b) kurzy soft skills
- Asertivita a řešení konfliktů; 3 x 3 hodiny
- Osobnostní typologie; 3 x 3 hodiny
- Vztahy a komunikace; 3 x 3 hodiny
c) mentoring
- ukázkové hodiny (30 hodin)
- hospitace s rozborem (60 hodin)
- individuální konzultace (300 hodin)

 

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE
Způsob práce zapojených učitelů projde významnou kvalitativní změnou ve prospěch vyšší motivace žáků a smysluplnosti výstupů vzdělávání. Vzhledem k tomu, že do projektu bude zapojena cca polovina pedagogů na škole dojde zároveň s tím ke změně klimatu celé školy. Škola bude vnímána jako otevřená a přátelská instituce chovající se k žákům a rodičům partnersky. V kontextu hl. m. Prahy pak bude vnímána jako progresivní škola pohybující se na špičce pomyslného pelotonu transformace primárního školství. Pro udržení tohoto nově nastoleného trendu vznikne v průběhu realizace projektu platforma pravidelných týmových workshopů. Jedná se o nástroj vyrůstající na půdorysu pravidelných porad pedagogického sboru. Proti nim však nabízí větší strukturovaný prostor pro diskusi a vzájemnou zpětnou vazbu, názory, myšlenky a osvědčené postupy (best practice). Ze své podstaty se jedná o beznákladový, a tudíž dlouhodobě udržitelný, formát. Garanty této platformy budou ředitel školy společně se zástupcem ředitele. Díky vzniku výše uvedené platformy budou z výstupů projektu zprostředkovaně profitovat i učitelé střední generace, kteří se do projektových aktivit přímo nezapojí, potažmo učitelé, kteří na školu nastoupí po ukončení
projektu.

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

25. 5. Viola

Zítra: Filip

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616784