Základní informace

 
1. září 2016

Ukončení programu MŠMT „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ“

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončuje ke dni 31. srpna 2016 „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ“, které bylo vyhlášeno na základě § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dne 23. května 2007 pod č. j. 9 587/2007-22, ve znění pozdějších úprav.

Doposud legislativní úprava umožňovala individuální vzdělávání pouze na 1. stupni ZŠ. V květnu 2007 schválilo MŠMT na základě ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Vyhlášení pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy“ (č. j. MSMT-9587/2007-22). Pokusné ověřování bylo několikrát prodlouženo a jednou rozšířeno.

Na základě schválení novely školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.), kterou bylo úpravou § 41 školského zákona umožněno individuální (domácí) vzdělávání na 2. stupni ZŠ od 1. září 2016 ve všech základních školách, MŠMT ukončuje program „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ“ k 31. srpnu 2016.

 

 

1. září 2015

Dodatek č. 3, č. j. MSMT-40945/2014 k vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (č.j. 9 587/2007-22) V Praze dne 9. 1. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozšiřuje pokusné ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášené dne 23. května 2007 pod č. j. 9 587/2007-22, ve znění pozdějších úprav, a to zařazením dalších 13 pilotních škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo ukončit pokusné ověřování, pomine-li jeho účel na základě změny právní úpravy.

Rozšířené pokusné ověřování bude probíhat za stejných podmínek, jako prodloužené pokusné ověřování vyhlášené dne 2. dubna 2013 pod č. j. 7340/2013-210, s výjimkou bodů D. 1. a D. 2., které zní:

D. 1. Pokusné ověřování se od 1. září 2015 povoluje pouze na níže vyjmenovaných základních školách.

D. 2.

Hlavní město Praha

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 Letohradská 1, 170 00 Praha 7 233 370 782 603 574 147 letohradska@volny.cz Mgr. Božena Palusgová, zástupkyně ředitele

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola V Pevnosti 13/4, 128 41 Praha 2 261 225 261 721 603 979 a.herrmann@jus.cz Ředitel škol JÚŠ Mgr. Antonín Herrmann

Středočeský

Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Prahazápad U Školy 208, 252 46 Vrané nad Vltavou 257 761 744 731 171 188 reditelstvi@zsvrane.cz Mgr. Dana Ullwerová

Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha-západ Školská 82, 252 68 Středokluky 233 900 786 reditelstvi@zsamsstre dokluky.cz Mgr. Ivana Bádalová

Zlínský

Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Uherské Hradiště Březová 102, 687 67 Březová 571 896 533 zsbrezova@centrum.cz PaedDr. Ludvík Zimčík

Moravskoslezský

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Šeříková 33, 700 30 Ostrava-Výškovice 596 750 070 zs.serikova@tiscali.cz Mgr. Jiří Bakončík

Jihočeský

Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská 3, České Budějovice Bezdrevská, 370 11 České Budějovice 385 524 203 zs@zsvltava.cz Mgr. Pravoslav Němeček

Plzeňský

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace ul. Míru 64, 337 01, Rokycany 371 722 490 736 182 857 zs.ulmiru@quick.cz Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D.

Karlovarský

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková org. Poštovní 1743/19, 360 01 Karlovy Vary 353 226 408 725 595 503 poulaj@zskvary.cz Mgr. Jan Poula 2

Ústecký

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov 412 338 368 736 481 097 zsjirikov@iol.cz Mgr. Bc. Ladislav Obergruber

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace Tyršova 710, 407 77 Šluknov 412 386 261 zvsslk@interdata.cz Mgr. Bc. Monika Kadlecová

Liberecký

Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Dlouhá 113, 471 41 Dubá 487 883 951 731 495 150 skalicka@zsduba.cz Mgr. Jindřiška Skalická

Královéhradecký

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Komenského 399 541 01 Trutnov 499 829 684 kancelář 499 811 195 horcicka@zskomtu.cz Mgr. Petr Horčička

Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové Na Kotli 1201 500 09 Hradec Králové 775 253 363 zs@sion.cz Mgr. Boris Váňa

Pardubický

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy - Předměstí 731 612 313 733 735 788 skola@zs5.svitavy.cz Ing. Alena Vašáková

Vysočina

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace Komenského 234, 582 91 Světlá nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod 569 452 769 zskomenskeho@hbnet .cz PhDr. Jana Myslivcová

Jihomoravský

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Ibsenova 1, 638 00 Brno 548 522 898 hanak@ibsenka.cz PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno venkov, příspěvková organizace Tyršova 1255, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov 541 230 307 plchot@zskurim.cz Mgr. Stanislav Plchot

Olomoucký

Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves 584 428 170 603 388 378 776 113 107 blistanova@zsceskaves .cz Mgr. Zdeňka Blišťanová

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. února 2015.

PhDr. Marcel Chládek, MBA

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

Individuální - domácí vzdělávání:

Nový Školský zákon (platný od 1.1. 2005) nezná pojem "domácí vzdělávání", definuje však v § 41 pojem "individuální vzdělávání" s obdobným významem. Rodiče dosavadních žáků domácího vzdělávání i případní jiní zájemci mohou požádat ředitele školy o povolení individuálního vzdělávání .  Máme dostatek zkušeností s tímto typem vzdělávání a nabízíme proto všem, kteří k němu mají vážný důvod (viz zněni zákona), aby ho u nás realizovali.

Naše škola byla pověřena experimentálním ověřováním individuálního vzdělávání také na 2. stupni. Zahájení je od září 2007.

§ 41 Individuální vzdělávání

(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1,

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

(4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(6) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,

d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo

e) na žádost zákonného zástupce žáka.

(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

(9) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

V Praze dne 23. května 2007

čj. 9 587/2007-22

Podmínky pokusného ověřování – vybrané pasáže

1.  Termín zahájení a ukončení pokusného ověřování

1.1  Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2007. Ukončeno bude nejpozději 30. června 2011.

2.  Zařazení žáka do pokusného ověřování

2.1  Do pokusného ověřování může být od termínu zahájení pokusného ověřování zařazen žák 6. až 9. ročníku základní školy.

2.2  O zařazení žáka do pokusného ověřování rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nerozhoduje ve správním řízení podle § 165 odst. 2 písm. l) zákona č. 561/2004 Sb.

2.3  Žádost zákonného zástupce žáka obsahuje:

2.3.1 jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka;

2.3.2 uvedení ročníku (ročníků), kdy má být žák individuálně vzděláván;

2.3.3 důvody pro individuální vzdělávání žáka;

2.3.4 popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;

2.3.5 doklady osvědčující splnění požadovaného vzdělání osob, které budou žáka individuálně vzdělávat;

2.3.6 seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona;

2.3.7 další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka;

2.3.8 vyjádření školského poradenského zařízení (podle § 116 školského zákona).

2.4  Ředitel školy může zařazení žáka do pokusného ověřování povolit, pokud:

2.4.1 jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání;

2.4.2 jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka;

2.4.3 osoby, které budou žáka vzdělávat, získaly alespoň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - viz ustanovení  § 45 a § 98  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů; o výjimkách v odůvodněných případech rozhodne ředitel školy.

2.5  Ředitel školy uzavře se zákonným zástupcem žáka písemnou dohodu, jejíž součástí budou podmínky pokusného ověřování obsažené v tomto vyhlášení pokusného ověřování a stanoveny povinnosti a práva žáka, školy, zákonného zástupce žáka a osob, které budou žáka vzdělávat.

2.6  Žák musí být po dobu, kdy je zařazen do pokusného ověřování, žákem školy, jejíž ředitel o zařazení žáka do pokusného ověřování rozhodl. Po dobu pokusného ověřování je žák zařazen do konkrétní třídy školy.

2.8  Na zařazení do pokusného ověřování není právní nárok, a to ani v případě, že žádost zákonného zástupce žáka splňuje všechny formální náležitosti stanovené těmito podmínkami.

3.  Průběh a obsah vzdělávání žáka zařazeného do pokusného ověřování

3.1  Žáci budou vzděláváni podle vzdělávacího programu dané školy.

3.2  O tom, zda bude žákům zařazeným do pokusného ověřování umožněna účast při vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou, rozhodne ředitel školy. Pokud účast umožní, děje se tak po dohodě školy a zákonného zástupce žáka a podle předem stanoveného harmonogramu. V době přítomnosti žáka ve škole se na něj vztahuje v plném rozsahu školní řád.

3.3  Pokud není v tomto vyhlášení pokusného ověřování stanoveno jinak, vztahuje se na vzdělávání žáka a jednání jeho zákonného zástupce školský zákon a příslušné prováděcí předpisy.

4.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v pokusném ověřování

4.1  Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného obsahu vzdělávání, stanoveného vzdělávacím programem školy pro daný ročník. Organizaci zkoušek stanoví ředitel školy.

4.2  Ředitel školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem žáka počet a termín konzultací ve škole. Konzultací se zúčastní žák, zákonný zástupce žáka a příp. vzdělavatel žáka.

4.3  Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka na vysvědčení vychází ředitel školy z výsledků zkoušek a ze zhodnocení osobního portfolia žáka. Osobní portfolio žáka obsahuje písemné, grafické, popř. jiné výsledky práce žáka vzniklé při vzdělávání. Osobní portfolio žáka předkládá zákonný zástupce před konáním zkoušky a při konzultacích v termínech stanovených ředitelem školy. Doporučený obsah osobního portfolia žáka stanoví ředitel školy.

4.4  Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

4.5  Ředitel školy stanoví způsob a formu zkoušek a je zodpovědný za jejich průběh.

4.6  Při zkouškách je přítomen zákonný zástupce žáka, může být přítomna i osoba vzdělávající žáka (pokud vzdělávající osobou není zákonný zástupce žáka), zástupce Výzkumného ústavu pedagogického, ministerstva, České školní inspekce a školského poradenského zařízení.

4.7  Způsob hodnocení stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem žáka, v souladu s podmínkami hodnocení žáků dané školy a s § 14 a § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

4.8  Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

4.9  Pokud ředitel školy, popřípadě krajský úřad žádosti zákonného zástupce vyhoví, bude komisionální přezkoušení probíhat podle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb. (poznámka pod čarou č. 15 je pouze orientační).

4.10 Na vysvědčení v rubrice Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu: se uvede věta: „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., čj. 9587/2007-22.“

5.  Další podmínky pokusného ověřování pro základní školu

5.4  Škola poskytuje žákovi učebnice a základní školní potřeby podle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky podle § 16 odst. 7 školského zákona. Učebnice, potřeby a pomůcky uvedené v předchozí větě poskytuje škola žákovi v množství, druhu, typu a kvalitě, jako by mu poskytla, pokud by nebyl zařazen do pokusného ověřování.

5.5  Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání:

5.5.1 pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

5.5.2 pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto vyhlášením pokusného ověřování;

5.5.3 pokud je celkový prospěch žáka na konci 1. nebo 2. pololetí příslušného školního roku hodnocen stupněm „neprospěl“;

5.5.4 nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v těchto podmínkách, nebo

5.5.5 na žádost zákonného zástupce žáka.

5.6  V případě, že nastanou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání (viz bod 5.5 s výjimkou bodů 5.5.3 a 5.5.5), informuje ředitel neprodleně prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka o možnosti zrušení individuálního vzdělávání. Pokud do 15 dnů ode dne, kdy byl zákonný zástupce informován, nebudou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání odstraněny, ředitel školy individuální vzdělávání žáka zruší. V odůvodněných případech může ředitel školy tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 15 dnů. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.

5.7  Na žádost zákonného zástupce žáka zruší ředitel školy individuální vzdělávání do 15 dnů od doručení žádosti. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.

6.  Další podmínky pokusného ověřování pro žáka, zákonného zástupce žáka a osoby vzdělávající žáka

6.1  Za průběh a výsledky vzdělávání, zajištění dostatečných podmínek ke vzdělávání, zejména podmínek materiálních, personálních a ochrany zdraví žáka je zodpovědný zákonný zástupce žáka, a to bez ohledu na to, kdo a kolik osob žáka skutečně vzdělává.

6.2  Zákonný zástupce žáka oznamuje škole změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo individuální vzdělávání žáka povoleno, zejm. změny v údajích podle odstavce 2.4 části E.

6.3  Partnerem pro jednání se školou je zákonný zástupce žáka.

6.4  Vzdělávání žáků zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby.

6.5  Zákonný zástupce žáka zajišťuje (sám nebo prostřednictvím osoby vzdělávající žáka) vedení průběžných záznamů o časovém a obsahovém průběhu vzdělávání žáka a o výsledcích vzdělávání žáka. Dále vede záznamy o tom, kdo zajišťuje výuku jednotlivých předmětů (vzdělávacích obsahů podle vzdělávacího programu školy), o nejvyšším dosaženém vzdělávání osob vzdělávajících žáka, eviduje a uchovává práce žáka, z nichž je možné usuzovat na dosaženou úroveň osvojení vzdělávacího obsahu a dovedností žákem (osobní portfolio žáka).

6.6  Zákonný zástupce předkládá škole záznamy podle odst. 6.5., osobní portfolio žáka a další podklady pro vypracování zprávy o pokusném ověřování.

6.7  Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka se zúčastňují pololetního hodnocení ve škole.

6.8  Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka se zúčastňují konzultací ve škole podle harmonogramu zpracovaném ředitelem školy. Harmonogram je součástí dohody uzavřené podle bodu 2.5 části E Podmínek pokusného ověřování.

6.9  Zákonný zástupce, případně vzdělavatel žáka vytváří podmínky při vyhodnocování výsledků pokusného ověřování a spolupracují přitom s ministerstvem a Výzkumným ústavem pedagogickým.

 

OD ČERVNA 2011 BYLO POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NĚKOLIKRÁT PRODLOUŽENO. NAPOSLED V KVĚTNU 2013 NA DOBU NEURČITOU POD Č.j.MSMT-7340/2013-210.

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

25. 5. Viola

Zítra: Filip

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616784