Zpravodaj

 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ – URAN 19/20               

Vážení rodiče,

rádi bychom vám sdělili několik informací k novému školnímu roku 2019/2020. A jako první je to harmonogram školního roku, kde jsou zaznamenány pro vás důležité termíny (prázdniny, třídní schůzky, konzultace…)

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - URANIE

první pololetí

   2. 9.2019  -  30. 1.2020

druhé pololetí

   3. 2.2020  -  30. 6. 2020

Prázdniny

Podzimní

   28. 10. - 30. 10.2019    

 

Vánoční

   23. 12. 2019 - 3. 1.2020

 

Pololetní

   31. 1.2020

 

Jarní

   24. 2. - 28. 2.2020

 

Velikonoční

   9. 4. - 13. 4. 2020

 

Hlavní

   1. 7. - 31. 8. 2020

ředitelská volna: 

   31. 10. -  1.11. 2019, dále dle aktuálních potřeb

1.den otevřených dveří:                            

   11. 12. 2019 - Vánoční den

2.den otevřených dveří:                            

   19. 2. 2020  

třídní schůzky:                            

   2.9.2019, 11.9.2019, 20.11.2019, 22.4.2020

Těšíme se na školu (budoucí prvňáci)

   26. 2. 2020

konzultační hodiny vyučujících (17,00-18,30 h.)                            

   9.10.2019, 8.1.2020, 12.2.2020

   11.3.2020, 13.5.2020, 10.6.2020

pedagogické rady

   13.11.2019, 22.1.2020 15.4.2020, 24.6.2020

SRPŠ - bude se scházet dle vlastního harmonogramu

   viz třídní schůzky

         

Jednou měsíčně probíhají ve škole třídní schůzky nebo konzultační hodiny, kdy jsou přítomni všichni vyučující. Doporučujeme využít tohoto času k informacím o průběhu vzdělávání vašeho dítěte.

 

Několik základních kontaktů:

ředitel školy:                                                 zástupce ředitele pro budovu U Uranie 14:

Mgr. František Rada                                   Mgr. Božena Palusgová

tel.: 220 879 796                                           tel.: 770 135 327

mobil: 604 272 473                                       mobil: 603 574 147

frantisek.rada@zsstross.cz                          bozena.palusgova@zsstross.cz

 

sekretariát školy:                                         vedoucí jídelny Letohradská (vaří pro Uranii):

Dagmar Hamouzová                                    Lubomíra Kaplanová (Králová)

tel.: 220 870 096                                           tel.: 233 378 542

mobil: 739 217 847                                       mobil: 770 135 308 (sms odhlášky)

sekretariat@zsstross.cz                                jidelna.letohradska@zsstross.cz

 

www.zs-stross.cz (záložka U Uranie) - zde naleznete aktuální informace.

 

www.facebook.com  - informujeme o našich aktivitách

                                   

www.skolaonline.cz  (elektronické žákovské knížky) – pokud nemáte přístup do ŠkolyOnline, kontaktujte prosím Mgr. Palusgovou (osobně, mailem), která vám přidělí PIN nebo  vygeneruje nové heslo. Je to ZÁVAZNÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL ŠKOLY, známky pouze ve škole online 4. - 9. ročník.

 

Výuka a rozvrh hodin

 

 

 

Přestávka po hodině

 1. hodina

8.30 – 9.15

10 minut

 1. hodina

9.25 – 10.10

20 minut

 1. hodina

10.30 – 11.15

10 minut

 1. hodina

11.25 – 12.10

10 minut

 1. hodina

12.20 – 13.05

10 minut

 1. hodina

13.15 – 14.00

30 minut

 1. hodina

14.30 – 15.15

Odpolední výuka jednoho předmětu je ve dvouhodinovém bloku

 1. hodina

15.15 – 16.00

 

 

První vyučovací hodina začíná v 8.30 hodin. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je 30 minut pauza na oběd. Žáci, kteří na obědy nechodí, mohou tuto dobu trávit ve školním klubu.

 Z důvodu časově omezeného pronájmu tělocvičny se upravuje začátek a konec odpoledního vyučování a využívají se nulté hodiny. Žáci budou mít začátek a konec zapsaný v ŽK.

Pro žáky druhého stupně (6. – 9. ročník) jsou povinné třídnické hodiny – s největší pravděpodobností budou využity nulté hodiny.

 

Připravenost na vyučování

 

Je třeba, aby žák měl brašnu či aktovku na učební pomůcky, plně vybavený penál (dvě funkční pera či propisky, dvě funkční tužky, barevné pastelky - základní barvy, ořezávátko, guma, krátké pravítko na podtrhávání, lepidlo, nůžky), přezůvky, sportovní obuv a převlečení na tělocvik, notes na poznámky. Další pomůcky do konkrétních předmětů sdělí konkrétní vyučující. Žáci nemají povoleno nechávat učebnice v šatních skříňkách. Pokud ze zdravotních důvodů nemohou nosit těžké věci, můžete požádat o druhé učebnice. Ty je třeba zaplatit, částka bude navrácena po odevzdání a kontrole učebnic.

Žádáme vás, abyste kontrolovali dle možností domácí přípravu vašeho dítěte, kontrolovali studijní výsledky, učebnice a pomůcky svěřené žákovi.

 

Výtah ze školního řádu

Prosíme, prostudujte úplné znění školního a klasifikačního řádu, který je zveřejněn na webu školy v záložce „dokumenty“.

........

 • Práva a povinnosti rodičů a zákonných zástupců
 1. Práva rodičů a  zákonných zástupců (§ 21  odst 2, Zák. č. 561/2004 Sb.v platném znění)

Rodiče a zákonní zástupci mají právo:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 2. na zvolení do školské rady a aktivní činnost v ní
 3. Pomoci škole darem nebo sponzorským darem, výpomocí při mimoškolních aktivitách apod.
 4. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
 5. Po předchozí dohodě s příslušným učitelem a vedením školy se zúčastnit výuky.
 6. na informace a poradenskou činnost školy, týkající se vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb.
 7. Povinnosti rodičů a  zákonných zástupců (§ 22, odst. 3,  Zák. č. 561/2004 Sb.)

Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost:

 1. Dbát - o zajištění  řádné a pravidelné  docházky žáka do školy
 • o dostatečnou domácí přípravu žáka dle svých možností.
 1. Pravidelně kontrolovat studijní výsledky, učebnice a pomůcky svěřené žákovi.
 2. Na vyzvání ředitele se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se  prospěchu či chování žáka.
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních  obtížích dítěte  nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka.
 4. Oznámit škole údaje potřebné pro vedení školní matriky a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (§ 28, odst. 2,3, Zák. č. 561/2004 Sb.)
 5. Důvod nepřítomnosti žáka je rodič nebo zákonný zástupce doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku žákovy nepřítomnosti, předem známou nepřítomnost oznámit třídnímu učiteli.
 6. O uvolnění na  1-2 dny žádat třídního učitele, o uvolnění delší  žádat  ředitelství školy za použití  školního formuláře.
 7. Při absenci delší než 3 dny (ze zdravotních důvodů) má učitel právo žádat lékařské potvrzení.
 8. Omluvit žákovu absenci písemnou formou (v ŽK nejpozději do 3 dnů po jejím ukončení). V opačném případě nebudou tyto hodiny omluveny.
 9. Školu navštěvovat pouze po dohodě s  jednotlivými učiteli ve smluveném čase.
 10. Účastnit se třídních schůzek a konzultací s učiteli.
 11. Rodiče, kteří přivádějí děti do školy, tak činí včas.
 12. Po skončení vyučování rodiče čekají na své děti ve vestibulu školy. Z bezpečnostních důvodů se během vyučování rodiče nepohybují po budově školy.

 

O veškerých změnách informujete písemně třídního učitele nebo zástupce ředitele školy Mgr. Boženu Palusgovou.

Tiskopisy pro uvolňování žáka najdete na webu školy.

Předem známou nepřítomnost oznamujete předem třídnímu učiteli. Pokud má žák ze školy během výuky odejít bez doprovodu, je nutné toto dát písemně. Následně je třeba zapsat omluvenku do ŽK.

 

Třídní učitelé:

 

třída

Třídní učitel

Zástupce třídního učitele

I.U

Mgr. Kapová Dušana

Mgr. Janečková Alena

II.U (2.,3.)

Mgr. Řepíková Milena

Mgr. Kapová Dušana

III.U (2.,3.)

Mgr. Janečková Alena

Mgr. Řepíková Milena

IV.U

Mgr. Zvoníčková Klára

Mgr. Hrochová Eliška

V.U

Mgr. Hrochová Eliška

Mgr. Zvoníčková Klára

VI.U

uč. Krpata Jan

Mgr. Chovancová Eva

VII.U

Mgr. Chovancová Eva

uč. Krpata Jan

VIII.U

Mgr. Kryšpínová Jitka

Svoreňová Lada, DiS.

IX.U

Mgr. Namyslo Pavel

Mgr. Šimonová Ivana

 

Kontakt:

služební mail: jméno.příjmení@zsstross.cz

telefon do sborovny: 770 135 327

 

Školní družina:

 

Školní družina je v provozu od 7.00 do 8.10, odpoledne do 17.30. Veškeré informace o provozu ŠD vám sdělí Bc. Foltýnková Zdeňka – vychovatelka.

mail: zdenka.foltynkova@zsstross.cz

tel.: 770 135 326

 

 

Školní družina - ranní provoz

 

Družina je v provozu od sedmi hodin, a to pro žáky, kteří jsou v družině zapsaní. Dočasně je dohodnuto s paní vychovatelkou, že dítě, které není zapsáno v družině, navštěvuje 1. stupeň a přichází do školy už v osm hodin, může ráno družinu využít. Žáci druhého stupně do 8.10 čekají na dvorku školy nebo ve vestibulu, kde není povinnost dohledu. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno chodit do prvního patra (2. podlaží), které je v tuto dobu bez dohledu.

 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

Ve škole je zřízeno ŠPP, které zajišťuje tyto základní oblasti činností: 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
- jedná se o práci s žáky, kteří mají nejrůznější potíže ve výuce, ať již to jsou žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie atp.), nebo žáci s jinými problémy, které u nich způsobují výukové potíže, tedy žáci s určitými speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodněni, sociálně znevýhodněni, nadaní žáci) 


 1. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti:
  - všichni členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

 2. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti
  - cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění (např. účast školního speciálního pedagoga a školního psychologa při zápisu dětí do 1. tříd, náslechy v hodinách, konzultace s učiteli apod.) 

 3. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů
  - cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti (adaptační programy, práce s třídními kolektivy s cílem vytvořit a podpořit dobré vztahy ve třídě-mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem)

 4. Osvětová činnost
  - metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (např. individuální konzultace pro pedagogy, skupinová práce s učiteli, vzdělávací akce pro učitele, besedy, přednášky apod.) 
  - osvěta rodičů/zákonných zástupců (přednášky, besedy atd.) 

 5. Kariérové poradenství
  - poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků (možnost individuálních konzultací, testové metody apod.) za spolupráce s PPP Praha 7

 6. Řešení výchovných problémů
  - při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání 

Členové ŠPP

Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Míková

Konzultační hodiny – středa, čtvrtek – 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Po osobní domluvě kdykoliv – tel. 728385625, eva.mikova@zsstross.cz

Výchovný poradce: Mgr. Božena Palusgová

Konzultační hodiny – úterý, čtvrtek 14.00 – 16.00

Po osobní domluvě kdykoliv – tel. 603574147, bozena.palusgova@zsstross.cz

Školní terapeut, sociální pedagog: Mgr. Jitka Hromadová

Konzultační hodiny - po osobní domluvě - jitka.hromadova@zsstross.cz

 Metodik prevence: Mgr. Jitka Kryšpínová

Konzultační hodiny – po osobní domluvě – jitka.kryspinova@zsstross.cz

 

GDPR - ochrana osobních údajů

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 (dále jen „škola“) zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (subjektů osobních údajů - SOÚ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako správce osobních údajů osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků v režimu:

 • Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění, kde souhlas SOÚ není požadován a zpracování OÚ probíhá dle platné legislativy. V rámci naší školy především v systému školní matriky, elektronické třídní knihy a žákovské knížky smluvně vedené společností ŠKOLA ONLINE a.s.. Do systému Škola Online se každý zaměstnanec, zákonný zástupce nebo žák školy přihlašuje jedinečným přihlašovacím jménem a heslem - DBEJTE NA BEZPEČNOST a pravidelné obnovování svých přístupových hesel do systému.
 • Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 
 • Pro školní rok 2018/2019 budou zpracovány aktualizované souhlasy k podpisu na třídních schůzkách v září.

Celé znění na stránkách školy.

 

Žákovský parlament

Na škole začal pracovat žákovský parlament. Jeho členy jsou zástupci žáků druhého stupně a pracují pod vedením Mgr. Pavla Namyslo. Žáci od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou,
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti,
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

 

 

Spolek rodičů

 

 Před dvěma lety, když jsme se stěhovali na Uranii, měli někteří z rodičů zájem o zřízení rodičovského spolku (obdoba sdružení rodičů), který by v mnoha věcech mohl škole pomáhat (žádosti o granty, které nemůže podat škola, podpora sociálně slabých žáků…). Bohužel zapsání do rejstříku trvalo déle, než jsme si představovali, přesto jsme zaregistrování od ledna 2017, bohužel rodiče, kteří měli zájem, se už neozvali. Máte-li nadále zájem o činnost spolku, a chtěli byste se zapojit,  dejte mi, prosím, při třídních schůzkách vědět (ZŘ Božena Palusgová). Děkuji.

 

Rozvrh hodin

 

Ve Škole OnLine je zveřejněn rozvrh platný od 10. 9.2019. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mají žáci 30 minut přestávku na oběd. Přestávka je upravena z důvodu pronájmu tělocvičny Slavoj Holešovice. Vyučující daného odpoledního předmětu nadiktují žákům začátek a konec výuky – bude zapsán v ŹK. 

 

Žákovské knížky

 

 1. – 3. třída i na známky, 4. – 9. třída – omluvný list a informace, známky budou ve Škole OnLine. Pokud vám nefunguje heslo, nahlaste TU, nejste-li zaregistrovaní, TU vám předá PIN k registraci.

 

Opravy

 

Nová kotelna

Kamery u hlavního a zadního vchodu

Třídy se postupně vybavují závěsy proti slunci a teplu

V září by měla proběhnout oprava římsy a levé venkovní zdi

Během podzimu se budou malovat nejvíce poškozené a ušpiněné části tříd

Nová IA tabule u prvňáčků

Dokončeny žákovské dílny, ještě je třeba dokoupit základní nářadí

 

Opraven hrnčířský kruh a keramická pec – pokud by někdo měl zájem vést kroužek keramiky, byli bychom rádi.

 

 

Aplikace Škola OnLine

 

Škola OnLine je školský informační systém určený pro žáky a jejich zákonné zástupce. Umožňuje zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

 

Hlavní funkce:

 • Průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení žáka včetně chování
 • Dozor nad docházkou a absencí žáka ve výuce
 • Informace o rozvrhu a suplování
 • Přehled probraného učiva
 • Možnost elektronicky omlouvat absenci žáka
 • Elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
 • Přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
 • A mnoho dalšího

 

Pro získání přístupu je nutné se zaregistrovat.

Registrační PIN získáte ve škole.

V internetovém prohlížeči přistupte na adresu http://portal.skolaonline.cz

Vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů

po pečlivém přečtení odkliknout souhlas s podmínkami

budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl vygenerován PIN, dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec

při správném zadání stiskněte tlačítko Ověření PINu, pokud jste vše vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji

po úspěšném ověření si zvolte jméno a heslo, kterým se budete přihlašovat

Přihlášení

http://portal. Skolaonline.cz

v sekci přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit.

Aplikace Škola OnLine se otevře.

Pokud by nastal problém, vyřešíme společně při třídních schůzkách

 

Obědové konto

 

Opět je možnost čerpání Obědového konta z transparentního účtu od soukromých dárců.  „OK“ patří dětem z Prahy 7, takže jednou z podmínek získání příspěvku je trvalý pobyt na Praze 7. Je třeba si vyzvednout formulář Žádost zákonného zástupce:

  1. tato žádost musí být potvrzena Úřadem práce
  2. k této žádosti by formou přílohy měl žadatel – zákonný zástupce:
 • stručně popsat v jaké tíživé sociální situaci se nachází

Žádost prosím předat do kanceláře ZŘ  do 18. 9. 2018.

 

Ovoce do škol

 

Po dvou letech se konečně zadařilo, že zavážejí k nám. Žáci dostanou dotované ovoce každé pondělí o velké přestávce.

 

 

Školská rada

 

 v říjnu končí funkční období a budou vyhlášeny nové volby. Ve škole k tomuto budou plakáty a informace na webu. Prosíme rodiče, aby zvážili svou kandidaturu a případně se do voleb v danou chvíli přihlásili – způsob přihlašování kandidátů bude zveřejněn ke konci září.

 

Přejeme všem úspěšný školní rok.

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1616505